สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ  เดือนตุลาคม 2561 - มกราคม 2562